ÇEKİRGE MEYDANI
YENİ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR|MİMARİ, KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ TASARIMı PROJESİ YARIŞMASI

Başkanın Açıklamaları(Video)

BAŞKAN

Kıymetli hemşehrilerim,

Bursa’nın tarihiyle adıyla, yeşiliyle, kaplıcasıyla özdeş en eski semtlerinden biri Çekirge’dir. Bu güzel mahallemiz ilçemizin ulaşım, yerleşim ve turizm gibi pek çok alanda omurgasıdır. Ancak Çekirge, yanlış imar uygulamaları, yoğun araç trafiği, coğrafi yapısının doğru kullanılmaması gibi sebeplerle doğal, tarihi ve kültürel yapısından uzaklaşarak günümüze gelmiştir.

Osmangazi Belediyesi olarak, mahallemize yeniden tarihi kimliğini kazandırmak ve bölgeye yeniden hayat vermek amacı ile bir proje yarışması başlatıyoruz.

Çekirge Meydanı Proje Yarışması ile mahallemizi canlandıracak, tarihi kimliğini ve sahip olduğu potansiyeli geleceğe taşıyacak, bölgenin mevcut tarihi, doğal ve kültürel dokusunu, ulaşımını, yakın çevresi ile etkileşimini yeniden düzenleyecek ve ketsel yaşam kalitesini arttıracak projeleri uzman jürilerimiz desteği ile değerlendireceğimiz bir platform oluşturmayı hedefledik.

Yarışmacılarımızdan, bölgenin tarihi ve doğal yapısına uygun, çevresi ile ilişkilendirilmiş ve Bursa’nın bütüncül kimliği ile uyumlu, geleceğin koşullarına da uyumlu, öngörüsü yüksek projeler bekliyoruz. Hem tarihe hem de geleceğe yatırım yapan bu projeler sayesinde tarih kenti Bursa hak ettiği değere yeniden kavuşacak.

Şehrimizi, insanımızı, tarihimizi ve yaşam kültürümüzü yeniden kucaklayan projelerin hayat bulması temennisi ile yarışmamıza destek veren kıymetli jüri üyelerimize ve yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum.

Gelin, geleceğin şehri Osmangazi’yi birlikte inşa edelim.

Saygılarımla,

Mustafa DÜNDAR
Osmangazi Belediye Başkanı

YARIŞMA HAKKINDA

Yarışmanın Amacı

Çekirge Bölgesi, tarihi ve yakın geçmiş değerleri ile Bursa’nın köklü ve özel muhitlerinden birisidir. Bölge, kentin doğu batı istikametindeki iki ana aksından biri olan, kentsel mekanlarla ve Uludağ ile de ilişki kuran, Yeşil Camisiyle başlayıp Heykel, Altıparmak ve Kültürparkla devam eden doğrultunun önemli bir düğüm noktasıdır. Kentsel örüntülerin ve ön belleğin sıkıca sarıldığı, üzerinde önemli tarihi yapıların, yakın dönem yerleşimlerin bulunduğu bu bölge, ulaşım, konut, turizm, kültür, ticaret ve rekreasyon omurgası olarak yıllarca Bursa’yı taşımıştır ve taşımaya devam etmektedir.

Yarışmanın konusu ve Yeri, tariflenen bölgede, mevcut tarihi, doğal ve kültürel dokusu, yapılı çevresi, yoğun trafik kurgusu ile ön plana çıkan Çekirge Meydanı ile yakın çevresinde geleceğe yönelik plan kararları ve tasarımlar elde etmektir. Bu bağlamda kamusal alan - açık alan ilişkilerini arttırarak kentsel yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla;

 • doğal ve kültürel çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan,
 • bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten,
 • zemin ve yaya ilişkilerini; ticari, sosyal ve rekreatif ilişkileri de güçlendiren
 • peyzaj tasarımları ile desteklenen
 • trafik ve otopark sorunlarını azaltan,

Mimarlık, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren, uygulanabilir projelerin elde edilmesidir.
Söz konusu bölge son derece karmaşık ve çok boyutlu verilerle örülüdür. Bu karmaşık, iç içe örülü kurgu içinde, uygulanabilir, yenilikçi, mevcut kent parçasının kalitesini arttıracak, çok yönlü örnek bir kamusal alan elde etmek amaçlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için çok disiplinli, bir arada düşünme ve çalışma ortamı sağlayan yarışmanın anlamlı bir yöntem olduğu düşünülmektedir.

Yarışmacılardan, proje alanını yakın çevresiyle ilişkilendiren, yarışma alanının tümünü bütüncül olarak değerlendiren, özgün projeler beklenmektedir. Bu çerçevede bölge ve yakın çevresinde alınacak plan karar önerileri ve tasarımlar ile birlikte şunlar hedeflenmektedir:

1. Kamusal açık alan ilişkilerinin kurgulanması, güçlendirilmesi-meydan:

Alan içinde farklı tansiyonlarda bölgeler yer almaktadır. Bu bölgeler yoğun bir trafik ağı ile kuşatılmıştır. Yarışmacılardan tüm tarihi, kültürel, doğal, sosyal, fiziksel, ticari, katmanlarını değerlendirilerek, güçlü bir kamusal alan kimliği üretmesi ve bölgedeki yaya ve taşıt ulaşımını çözen, en az kamulaştırma ile en nitelikli kamusal boşlukları oluşturabilen projeler üretilebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda,

 • Kentin üst ölçekli plan kararları doğrultusunda, çevresel verilerle çalışma alanının ilişkilerini kurgulamak,
 • Proje alanında görsel kalitenin arttırılarak, kent imgesine olumlu katkı sağlayacak açık ve kapalı mekânlar yaratmak,
 • Kentin sosyo-kültürel, doğal ve fiziksel yapısı konusunda örnek bir proje oluşturmak,
 • Doğal çevreye duyarlı mimari ve peyzaj tasarım ilkelerini belirlemek, sosyal ve kültürel donatılara ilişkin özgün öneriler geliştirirken, kentsel bir vizyon oluşturmak,
 • Yarışma alanının bütününde, engelliler ve tüm yayalar için kullanılabilirliği sağlamak hedeflenmektedir.

Bu beklentinin önemli bir bölümü, yarışma adında da meydan olarak tarif edilen bölüm ve yakın çevresidir. Alan içinde nitelikli, mevcut çevre işlevlere değer katacak, kamusal alan ağının önemli bir parçası olarak çalışacak, peyzaj ve kentsel tasarım kararları ile desteklenen bir meydan tasarımı beklenmektedir. Halihazırda “Çekirge Meydanı” olarak tarif edilen bölge aslında bir trafik düğümüdür.
Meydan ile birlikte kaldırım yol ilişkileri, yarışmacıların önereceği ya da hali hazırda yer alan alanların iyileştirilmesi ile elde edilecek açık alanların da bu kapsamda, mekânsal ve zamansal kurgu sistemi bağlamında günün farklı saatlerinde ve her mevsimde kentlinin kullanabileceği şekilde tasarlanması beklenmektedir.

2. Ulaşım

Çekirge meydanı ve ona bağlantılı yollar, farklı doğrultulardan gelen toplu taşıma ve transit şehir içi taşıt trafiğini aktarmaktadır. Yarışmacılardan kamusal alan ilişkilerini kurgularken, yaya ve taşıt trafiğinin kesişmelerini en aza indirebilecek, gündelik yaşam pratiklerinin bir parçası olarak yaya dolaşım ağı olarak kullanılacak tanımlı alanlar tasarlamak, yaya ve taşıt hareketlerinin planlanmasına yönelik çözüm önerilerin yanı sıra ulaşım, toplu taşıma güzergah ve durakları ile otopark alanlarına dair öneriler içeren tasarımlar beklenmektedir. Bu çerçevede tasarımcıların uygun disiplinlerden uzmanlar ile çalışması önerilmektedir.

3. İmar Uygulama Araçları

Oldukça dar, sıkışık, farklı mülkiyet ve nitelikte arazilerden oluşan bölge içinde yapılacak müdahalelerin kapsamı, metodu ve tanımlarının yarışmacılar tarafından doğru tarif edilebilmesi için tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak kamulaştırma ve İmar Kanununun uygulamaya yönelik ilgili maddelerinde tarif edilen imar uygulama araçlarından yararlanılabilir. Trafik düzenleme ve kamusal alan oluşturma sürecinde kullanılabilecek araçlardan birisi olan kamulaştırma, Belediyenin sınırlı mali olanakları dikkate alınarak en fazla yarar sağlayacak şekilde kullanılması gereken bir imar uygulama aracıdır. Yarışmacılar bu kriteri dikkate alarak kamulaştırma önerebilir. Gerekirse kamulaştırma projedeki uygulama önceliklerine göre etaplandırılmalıdır. İdare bu etaplamayı ve bütçe olanaklarını dikkate alarak kamulaştırma programını düzenleyebilir.
Yarışmanın amacına uygun tasarım kararlarının önünü açmak maksadı ile kamulaştırmanın yanı sıra gerekirse yarışmacılar imar planı değişikliği ve/veya beraberinde plan notu değişikliği önerebilirler. Bu kapsamda tasarım kararları ile birlikte yukarıda sayılan imar uygulama araçları konusunda geliştirilecek önerilerde alınan kararların tasarımın uygulanması açısından gerekçeleri net bir şekilde belirtilmelidir.

4. Mevcut Fiziksel Çevre

Yarışmacının ürettiği tasarıma bağlı, mevcut fiziksel çevrenin önemli bir bileşeni olarak yapıların zemin kotları, ana ve ara yollar ile kaldırım profilleri, dükkan cephe karakterleri, üst ticari katlar ya da konut katları için temel yaklaşım prensipleri belirtilerek iyileştirme stratejileri ve tasarımlar geliştirilebilir. Söz konusu tasarımların tüm alana yönelik genel yaklaşımı destekleyecek şekilde olması, kullanıcılara ve mülk sahiplerine alternatifler sunması, özellikle zemin kotunda yer alan işletmelerin ön kaldırım kullanımlarını, vitrin ve cephe düzenlemelerini tasarım ile bütünleştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda sivil mimarlık örneği yapıların ve anıt ağaç niteliği taşıyan bitkisel dokunun korunması ve bölgedeki yeşil alanların bir bütünlük içerisinde tasarımdaki açık alanlarla ilişkilendirilmesi beklenmektedir.

YARIŞMA ALANI HAKKINDA

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu 77.660 m² olarak belirlenen aşağıda tariflenen bölgelerin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Yarışmanın yeri Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi sınırlarında kalan Ek’de şematik olarak sınırları belirtilen park, yollar ve yoldan cephe alan parselleri ve tescilli yapıları kapsamaktadır. Ek’de yer alan krokide de görüldüğü gibi, yarışma alanı yakın çevre ve bağlantı yolları düşünülmek kaydıyla aşağıda belirtilen ana başlıklarda açıklanmıştır.

Odak Noktası:

Çekirge (Armutlu) Meydanı ve Çevresi yarışmanın kentsel tasarım alanı olarak belirlenen odak noktasıdır. Ek:1 deki krokide etkileşim alanı olarak gösterilen aşağıda sarı, mavi ve yeşil bölge olarak tanımlanmış alanların karakteristikleri, fonksiyonları ve birbirleriyle etkileşimleri yarışmacılar tarafından dikkate alınmalıdır.

Yol ve kaldırım hattı:

Odak noktasını da kapsayan Çekirge Caddesi -Hamam Caddesi- Uludağ Yolu Caddesi- 1. Murat Caddesi- Zübeyde Hanım Caddesinin Ek:1 krokide gösterilen kısımlarını kapsayan güzergahlar ve bu güzergahlardan cephe alan parsellerde yer alan fiziksel doku ve doku içindeki boşluklardır. Bu bölge için Madde:2’de 4 başlık altında toplanan hedeflerdeki plan ve tasarım kararlarının üretilmesi beklenmektedir.

Etkileşim Alanları

Aşağıda tanımlanmış olan Mavi Bölge, Yeşil Bölge ve Sarı Bölge farklı karakteristiklere sahip olup odak noktasındaki kentsel tasarım alanı ile karşılıklı etkileşim içinde olan bölgelerdir. Bu bölgeler için yarışmacılar tasarımın bütünlüğünü sağlamak adına üst ölçekte ilkesel planlama ve tasarım kararları üretebilirler. Bu bölgeler yarışma alanını tarif etmek üzere kurgulanmıştır. Yarışmacılar kentsel ilişkileri, kamusal kurguları ya da tasarım çerçevesinde üretilebilecek alternatif fikirleri üretmek için bağlantılı yakın çevre bölgeler için kentsel tasarım, mimari tasarım ve peyzaj tasarım kararlarının yanı sıra farklı fonksiyon önerisi ya da alan tanımı geliştirebilirler.

Mavi Bölge

Alanın batı bölümünde yer alan Murat Hüdavendigar Külliyesi ve etrafındaki koruma altındaki yapılar, termal turizm ve ticaret yapılarının yanı sıra açık yeşil alanlar, rekreasyon alanı, araç ve yaya yolları yer alır. Bu alanda tasarımın bütününü etkileyecek üst ölçekteki ilkesel planlama ve tasarım kararlarının yanı sıra bölgenin sahip olduğu değerleri ön plana çıkaracak ve odak noktası ile alanı ilişkilendirecek ve bütünleştirecek kentsel tasarım, mimari tasarım ve peyzaj tasarım önerileri geliştirilebilir.

Yeşil Bölge

Odak noktasının kuzeyinde yer alan Kervansaray Oteli ile komşu, içinde Eski Kaplıca, Armutlu Hamamı, Horhor Hamamı ve Çeşmesi ile koruma altındaki duvarı içeren tarihi dokunun yanı sıra alan içindeki çocuk bahçesi ve açık yeşil alanları, konut bölgesini ve ticari üniteleri kapsayan bölgedir. Koruma altındaki tarihi yapıların bulunduğu bu bölgede odak noktasındaki plan ve tasarım kararlarına destek olacak kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj tasarım önerileri geliştirilebilir.

Sarı Bölge

Alanın güney bölgesinde yer alan, içinde koruma altında yapıların da olduğu, tarihi, kentsel alan, anonim doku içindeki konutların ağırlıkta olduğu bir örüntüye sahip organik dokulu bir bölgedir. Bu bölgede odak noktasındaki plan ve tasarım kararlarına destek olacak nitelikte kentsel tasarım, mimari tasarım, peyzaj tasarım önerileri geliştirilebilir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve iki aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir yarışmadır.

JURİLER

Danışman Jüri Üyeleri

1 Mustafa DÜNDAR Avukat Osmangazi Belediye Başkanı
2 Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ Jeofizik Müh. Teknik Başkan Yardımcısı
3 Cem Kürşad HASANOĞLU İnş.Y.Müh. Teknik Başkan Yardımcısı
4 Ali UZSEZER İnş.Y.Müh. Kentsel Tasarım Müdürü
5 Sezai ÖZOKUTANOĞLU İnşaat Müh. Plan ve Proje Müdürü
6 Selahattin DİNÇ Y.Mimar Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürü
7 Yard. Doç. Dr. Doğan YAVAŞ Sanat Tarihçisi Uludağ Üniversitesi

Asli Jüri Üyeleri

1 Prof.Dr.Nilüfer AKINCITÜRK Mimar Uludağ Üniversitesi
2 Prof.Dr.Alper ÇABUK Peyzaj Mimarı Anadolu Üniversitesi
3 Doç.Dr.Beyhan BAYHAN İnşaat Mühendisi Bursa Teknik Üniversitesi
4 Turgut YALKI Şehir Plancısı Serbest
5 Han TÜMERTEKİN Mimar Serbest
6 Ömer Selçuk BAZ Mimar Serbest
7 Osman AYRADİLLİ Mimar Serbest

Yedek Jüri Üyeleri

1 Dr.Murat ÖZYABA Şehir Plancısı Uludağ Üniversitesi
2 Sevilay ÇETİNKAYA Şehir Plancısı Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı
3 Meltem AKYAZI Y.Mimar Osmangazi Belediyesi

Raportörler

1 Dilek ALTAN TÜRKMEN Y. Şehir Plancısı Osmangazi Belediyesi
2 Gökşen YÜCEDAĞ Y. Mimar Osmangazi Belediyesi
3 Fulya TÜRKMEN Y. Mimar Osmangazi Belediyesi

JURİ VE ALAN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

ÖDÜLLER - Diğer Projeler

100.000 TL
 • Yarışmayı
 • Kazanan
 • Birinci Projeye
 • Verilecek Ödül
60.000 TL
 • Yarışmayı
 • Kazanan
 • İkinci Projeye
 • Verilecek Ödül
40.000 TL
 • Yarışmayı
 • Kazanan
 • Üçüncü Projeye
 • Verilecek Ödül

Mansiyon

30.000 TL
 • 1. Mansiyon
 • Projeye
 • Verilecek
25.000 TL
 • 2. Mansiyon
 • Projeye
 • Verilecek
20.000 TL
 • 3. Mansiyon
 • Projeye
 • Verilecek
15.000 TL
 • 4. Mansiyon
 • Projeye
 • Verilecek

2. Aşamaya geçen her ekibe eşit olarak 5.000 TL ödenir. Yukarıda belirtilen ödül miktarları 1. ve 2. Aşama dahil toplam ödül miktarlarıdır.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

1. AŞAMA TAKVİMİ

31 Ocak 2017
Salı
Günü yarışmanın ilanı,
20 Şubat 2017
Pazartesi (17.00)
Birinci aşama soru sorma süresinin bitimi,
24 Şubat 2017
Cuma
Birinci aşama soruların cevaplarının ilanı
3 Nisan 2017
Pazartesi (17.00)
Yer görme belgesinin alınması için son tarih
3 Nisan 2017
Pazartesi (17.00)
Birinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi
8-9-10 Nisan 2017 Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,
13 Nisan 2017 Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

2. AŞAMA TAKVİMİ

27 Nisan 2017
Perşembe (17.00)
İkinci aşama soru sorma süresinin bitimi,
02 Mayıs 2017
Salı
İkinci aşama soruların cevaplarının ilanı
12 Haziran 2017
Pazartesi (17:00)
İkinci aşama projelerinin raportörlüğe teslim edilmesi ya da en geç iki gün içerisinde raportörlüğe ulaşacak şekilde kargoya verilmesi
17-18-19 Haziran
2017
Değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,
20 Haziran 2017
Salı
Sonuçların ilan edilmesi
09 Temmuz 2017 Kolokyum toplantısı

ÇEKİRGE MEYDANI GALERİ

(Video) Çekirge Gezi

(Video) Drone

(Video) Drone 2

(Video) Drone 3

Alper Çabuk

Beyhan Bayhan

İlke Çalışkan

Meltem Akyazı

Murat Ozyaba

Nilüfer Akıncıtürk

Ömer Selçuk Baz

Selahattin Dinç

Turgut Yalkı

Osman Ayradilli

Çekirgeden

Çekirge 1. Murat Hüdavendigar Cami

Çekirge 1890

Çekirge 1890

Çekirge 1890

Çekirge 1900

Çekirge 1925

Çekirge 1925

Çekirge Ada Palas Önü

Çekirge Ada Palas Önü

Çekirge Ada Palas Önü 1890

Çekirge Ada Palas Önü 1900

Çekirge Ada Palas Önü 1940

Çekirge Ada Palas Önü 1954

Çekirge Armutlu Meydanı

Çekirge Armutlu Meydanı

Çekirge Armutlu Meydanı

Çekirge Armutlu Meydanı 1960

Çekirge Askeri Hastane Önü

Çekirge Cad. Armutlu Meydanı

Çekirge Cad. Armutlu Meydanından İniş

Çekirge Çardak Restaurant

Çekirgeden Ova

Çekirge Eski Kaplıca Ayrımı

Çekirge Genel

Çekirge Gonlu Ferah Otelinden Ova

Çekirge Mah. 1890

Çekirge ve Adapala 1933

Çekirgeden

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge

Çekirge Meydan Konumu

Tümünü Göster

NASIL OLMALI ?


Görüş ve Önerileniriz Bizim İçin Değerlidir. İçerik ile İlgili Olmayan Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

İLETİŞİM

Osmangazi Belediyesi

İdarenin Adı:
BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Adres:
SANTRAL GARAJ MAH. ULUBATLI HASAN BLV. NO:10
OSMANGAZİ / BURSA
Telefon: 444 16 01 - 7795
Fax: 0 224 270 70 09
Email: cekirgemeydan@osmangazi.bel.tr
Belediye Web: www.osmangazi.bel.tr

ALPER ÇABUK

Ankara Anadolu lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimimi Peyzaj Mimarlığı Alanında, yüksek lisans eğitimlerimi Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Yönetimi alanlarında, doktora eğitimimi ise Çevre Ekonomisi alanında tamamladım. Sırasıyla Ankara Üniversitesi’nde, University of Massachussetts'de (Dünya Bankası Bursuyla), TUBİTAK'ta, AmericanGeomaticsGroup, Geotech Şirketinde ve son olarak Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yer ve Uzay Bilimleri Enstitülerinde görev aldım.

Çevreye tehdit olmayan ve çevrenin özellikle afetlerin tehdit etmediği insan yerleşimlerinin araştırılması amacıyla özellikle ileri teknolojilerin kullanılması ve bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması amacıyla çok sayıda ulusal-uluslararası projede çalıştım, çeşitli akademik programların kuruluşunda katkılar sağladım.

Özetle yere - dünyaya - saygı duyan nesillerin yetişmesine ve bu nesillerin yolunu aydınlatacak projelere katkı sağlamaya çalışan bir Dünya ve memleket sevdalısıyım. Bugüne kadar çok sayıda ışık yaktım, bunların önce memlekemizi, ardından dünyayı aydınlatmasını görmek için elimden gelen herşeyi yapmaya çalışıyorum.

DOÇ.DR. BEYHAN BAYHAN

Doç.Dr. Beyhan Bayhan Gazi Üniversitesinden Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesinden Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Doktora derecelerine sahiptir. Kaliforniya Üniversitesi, Pasifik Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezinde ve Tayvan Ulusal Deprem Araştırma Merkezinde araştırmacı olarak çalışmıştır. 2012 yılında 15. Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı bünyesinde gerçekleştirilen, “Betonarme Binaların Deprem Sırasındaki Davranışının Tahmini”başlıklı ve uluslararası 38 araştırmacının olduğu yarışmada ikincilik ödülü kazanmıştır. Yapı ve deprem mühendisliği alanındauluslararası bilim dergilerinde yayınlanan birçok çalışması bulunmaktadır. Bayhan ayrıca “Bursa ve Deprem” konusu üzerine araştırmalar yapmışve bu konuda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmuştur. Öğretim üyeliğine Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde başlayan Bayhan halen görevine devam etmektedir.

İlke ÇALIŞKAN

1976 Bursa doğumludur. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2000 yılında mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasında proje tasarım ve şantiye sorumlusu olarak çeşitli mimarlık bürolarında çalışmıştır. 2003 yılından itibaren kurduğu firmasında tasarımcısı, şantiye sorumlusu ve danışman olarak yurt içinde ve yurt dışında hizmet vermeye devam etmektedir.
Bursa Mimarlar Odası Bursa Şubesi 16. Dönem yönetim kurulu üyesidir.

MELTEM AKYAZI

29 Ekim 1971 tarihinde Bursa’da doğdum. İlkokulu, Atatürk İlkokulu (1.-2.-3. Sınıflar) ve Özel İnal Ertekin İlkokulu’nda (4. Ve 5. Sınıflar) okudum. 1982 yılında Bursa Anadolu Lisesi’ne girdim ve 1989 yılında mezun oldum. 1989-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü‘ne lisans öğrenimini, 1994-1998 yılları arasında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladım.

1998-2000 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd Proje Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Müdürlüğü’nde çalıştım. 2000 yılında KPSS sınavını kazanarak Bursa Osmangazi Belediyesi’nde çalışmaya başladım. Halen Bursa Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Tetkik Bürosu’nda yüksek mimar olarak görev yapmaktayım.

Murat ÖZYABA

Kurumu: Uludağ Üniversitesi
Birimi: Mimarlık Fakültesi
Bölümü Mimarlık
Ünvanı: Öğr.Gör.Dr. Şehir Plancısı
Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa 24.11.1967
İletişim ozyaba@gmail.com GSM: 0532 5845545

Yükseköğrenim (lisans) Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 1989
Yüksek Lisans Mimar Sinan Üniversitesi 1992
Doktora Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001
Postgraduate Diploma (Lisansüstü Uluslararası Diploma) Helsinki Technical University-Dept. Of Urban&Regional Planning 1996

Prof. Dr.Nilüfer AKINCITÜRK

Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk İstanbul Teknik Üniversitesinde; mimarlık lisans, lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamıştır.Uludağ Üniversitesinde 2004 yılında Profesör olmuştur.

Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kurucu dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk, Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekan yardımcılığı, mimarlık bölüm başkanlığı ve birçok idari görevi yürütmüştür.

Deprem ve yangın konularını içeren iki kitabı,yürütücülüğünde tamamlanmış doktora ve yüksek lisans tezleri ile bulunmaktadır.Ulusal ve yerel birçok Mimari Proje yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır. Kongre düzenleme kurulu üyeliği, bilimsel kurul ve danışma kurulu üyeliği, dergi hakem kurulu üyeliklerini yürütmektedir.Bilimsel araştırma projeleriyürütmüş olup, kampüstebinanın mimari proje ve danışmanlığını yapmıştır.

MİMAR ÖMER SELÇUK BAZ

Otağtepe Cad. Onur Sitesi villa d/4Anadoluhisarı/ Beykoz İstanbul
Tel. +90 216 668 06 93 E-Posta: sbaz@yalin-mimarlik.com

1978 yılında Almanya’nın Nürnberg şehrinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antakya’da tamamladı. Lisans eğitimini 2002 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bitirdikten sonra, Viyana Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. Öğrenciliği sırasında çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Yüksek lisans çalışmalarına paralel olarak Viyana’daki AtelierStelzhammer’desosyal konut ağırlıklı çeşitli mimari projelerde yer aldı. 2005 yılında Türkiye’de açılan T.C. Merkez Bankası Bursa Şubesi yarışmasında 1.lik ödülünü kazandı. İstanbul’da Denge Mimarlık Hizmetleri firmasını kurduktan sonra ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalar için tasarımlar üretti. 2007 yılında Uluslararası RolandRainer konut Yerleşimi Yarışması’nda 2011 yılında Troya Müzesi Ulusal yarışmasında 1.lik ödülü kazandı. 2006-2015 yılları arasında Uludağ Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi, Kültür Üniversitesi, ve son olarak Bilgi Üniversitesinde jüri ve stüdyo çalışmalarına katıldı. 2011 yılından bu yana şehir plancısı Okan Bal ile birlikte kurdukları Yalın Mimarlık çatısında çalışmalarına devam ediyor

SELAHATTİN DİNÇ

09.09.1966 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık eğitimimin ardından Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans programını bitirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK Genel Müdürlüğü’nde 1989-1996 tarihleri arasında trafik sistemleri ile yol- kavşak proje ve yapım çalışmalarında uzman olarak çalıştı.

Yedek subay askerlik hizmetinden (1996-1997) sonra 1998-2001 tarihleri arasında BAYTUR İnşaat ve Taahhüt A.Ş. firmasında konut- otel ve iş merkezi projelerinde teknik yönetici olarak çalıştı.

2001 yılından beri Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığındaulaşım ve trafik planlama, yol ve köprülü kavşak projeleri, liman, havayolu, raylı sistem ve teleferik sistemi yapım projeleri dahil pek çok ulaşım projesinde görev aldı.

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı
Şehir Plancısı
Lisanslı Değerleme Uzmanı
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ.de Bursa Şube Müdürü

EĞİTİM BİLGİLERİ:
Dokuz Eylül Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü-2002

İŞ DENEYİMİ: 2002 de mezuniyetten sonra 6 sene A grubu Planlama bürolarında çalıştıktan sonra 2007 yılından beri gayrimenkul değerleme sektöründe aktif olarak çalışmaya devam ediyorum. 10 yıldır Şehir Plancıları Odası Bursa Şube’sinde Yönetim Kurulu üyeliğim devam etmektedir.

1946 Bursa doğum
1952-1965 Bursa Atatürk İlkokulu, Çelebi Mehmet Lisesi, Bursa Erkek Lisesi
1971 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Mezuniyet
1971 –1973 Bursa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şehir Plancısı olarak çalışma
1973 – 1974 Tank Teğmen olarak Askerlik görevini tamamlama
1974 Bursa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şehir Plancısı olarak çalışma
1978 – 1980 Şehir Plancısı olarak serbest meslek mensubu olarak çalışma
Nisan 1980 Bursa Belediyesinde
- Şehir Plancısı ve
- Planlama Müdürü olarak çalışma
Bursa Büyükşehir Belediyesinde
- APK Daire Başkanı,
- Nazım Plan Daire Başkanı,
- Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışma
17. 08.1997 Bursa Büyükşehir Belediyesinden Emekliye ayrılma
18.08.1997 - 17.04.1999 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı İmar ve Planlama Danışmanı
18.04.1999 - 25.03.2004 Bursa Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclisleri üyeliği
22.06.2000 - 30.12.2015 Yalkı Şehircilik, Mimarlık, Tasarım, Coğrafi Bilgiler Sistemi, Ulaşım Planlaması İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Serbest Şehir Plancısı ve Gnl.Md.
01.01.2016 - …… Serbest Şehir Plancısı olarak çalışma